സംവഹിക്കുക

ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം കഴിയുമ്പോള്‍ സ്വര്‍ഗം മുഴുവന്‍ ആത്മാവില്‍ സംവഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെന്ന ഓര്‍മ്മ എത്ര ധന്യം!
– – – – – – – – – – – – – – – –
പരി.ത്രിത്വത്തിന്റെ എലിസബത്ത്.🌹

സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നിറങ്ങിവന്ന ജീവന്റെ അപ്പമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Everything comes from love. All is ordained for the salvation of man. God does nothing without this goal in mind.”
~ St. Catherine of Siena 🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Blessed Sunday….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s