സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 40, 17 | Psalms 40, 17

"ഞാന്‍ ദരിദ്രനും പാവപ്പെട്ടവനുമാണ്; എങ്കിലും കര്‍ത്താവിന്എന്നെപ്പറ്റി കരുതലുണ്ട്; അങ്ങ് എന്റെ സഹായകനും വിമോചകനുമാണ്; എന്റെ ദൈവമേ, വൈകരുതേ!" സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 40, 17 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 40, 17