ആർക്കും എപ്പോഴും സാധിക്കും POWERFUL പ്രാർത്ഥന Simplest Prayer in the World Fr. Jince Cheenkallel HGN

https://youtu.be/f1TR-SnMhzc

ദൈവാലയങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നത്?

https://youtu.be/XSGa9pipCoE