കളിക്കൂട്ടുകാരൻ Part 2 Introduction

കളിക്കൂട്ടുകാരൻ. (Kalikoottukaran). Introduction. 2 Part. Sr. Elsit Thekkumcherikunnel SABS

കളിക്കൂട്ടുകാരന്റെ സംവിധായകയും… കഥാകൃത്തുമായ Sr. Elsit SABS പറയുന്നത് കേൾക്കൂ…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s