സഹയാത്രികൻ – 009

പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മനുഷ്യജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തി അനേകർ എഴുതിയിട്ടുള്ള വലിയ പ്രബന്ധങ്ങളെക്കാൾ അവ എന്ത്കൊണ്ടാണ് ജീവിതഗന്ധിയായി തോന്നുന്നത്? അത് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ അനുദിന ജീവിതപാഠങ്ങളെ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നത്കൊണ്ടാണ്… അപ്പോ ലളിതമായി ജീവിക്കാൻ വല്യ വല്യ പഠനങ്ങൾ നടത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല.! അനുദിന ജീവിതം നൽകുന്ന പാഠങ്ങളെ ഒന്ന് ഗൗരവമായി എടുത്താൽ മതി…

Advertisement

One thought on “സഹയാത്രികൻ – 009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s