അമ്മയും മക്കളും കൂടിയുള്ള ഡാൻസ് പൊളിച്ചില്ലേ.. ഇഷ്ടമായാൽ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ😍😍

https://youtu.be/PLHsOkVqYIo

ദിവ്യബലി വായനകൾ Monday of week 23 in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 തിങ്കൾ, 7/9/2020 Monday of week 23 in Ordinary Time  Liturgical Colour: Green. പ്രവേശകപ്രഭണിതം സങ്കീ 119:137,124 കര്‍ത്താവേ, അങ്ങ് നീതിമാനാണ്, അങ്ങേ വിധികള്‍ നീതിയുക്തമാണ്; അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിനൊത്തവിധം അങ്ങേ ദാസരോട് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമേ. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, അങ്ങുവഴിയാണല്ലോ പരിത്രാണം വരുന്നതും ഞങ്ങള്‍ക്ക് ദത്തെടുപ്പ് ലഭിക്കുന്നതും. അങ്ങേ പ്രിയമക്കളെ ദയാപൂര്‍വം കടാക്ഷിക്കണമേ. അങ്ങനെ, ക്രിസ്തുവില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് യഥാര്‍ഥ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിത്യമായ അവകാശവും ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ. … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Monday of week 23 in Ordinary Time 

Advertisement