‘ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കും; 144 പ്രകാരം എങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും’; വെല്ലുവിളിച്ച് രാഹുൽ Hathras rape case

‘ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കും; 144 പ്രകാരം എങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും’; വെല്ലുവിളിച്ച് രാഹുൽ Hathras rape case

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s