സ്കൂള്‍ തുറക്കാന്‍ മാര്‍ഗരേഖ ഇറങ്ങി; ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ | Schools reopen

സ്കൂള്‍ തുറക്കാന്‍ മാര്‍ഗരേഖ ഇറങ്ങി; ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ | Schools reopen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s