‘കട പൂട്ടി ഓഫിസിലേക്ക് വാ..’; ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സജനയ്ക്ക് സർക്കാർ വക ഭീഷണി | Sajna

Watch “‘കട പൂട്ടി ഓഫിസിലേക്ക് വാ..’; ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സജനയ്ക്ക് സർക്കാർ വക ഭീഷണി | Sajna” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s