വിദ്യാർഥിനിയെ സഹപാഠി വെടിവച്ചു കൊന്ന സംഭവം; പൊലീസിനെതിരെ പ്രതിഷേധം | Haryana | Student | Murder

Watch “വിദ്യാർഥിനിയെ സഹപാഠി വെടിവച്ചു കൊന്ന സംഭവം; പൊലീസിനെതിരെ പ്രതിഷേധം | Haryana | Student | Murder” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s