ഒടുവില്‍ കടുവയെ കണ്ടെത്തി; മയക്കുവെടിവച്ചു; കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റും| Neyyar | Safari park | Tiger

Watch “ഒടുവില്‍ കടുവയെ കണ്ടെത്തി; മയക്കുവെടിവച്ചു; കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റും| Neyyar | Safari park | Tiger” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s