വായ്പ പുതുക്കി നൽകിയില്ല; ബാങ്ക് മാനേജരെ കർഷകൻ തലയ്ക്കടിച്ചു വീഴ്ത്തി | Thrissur | Bank manager attack

Watch “വായ്പ പുതുക്കി നൽകിയില്ല; ബാങ്ക് മാനേജരെ കർഷകൻ തലയ്ക്കടിച്ചു വീഴ്ത്തി | Thrissur | Bank manager att” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s