പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണം കൂട്ടിയപ്പോഴും തളർന്നില്ല; ഇന്ന് അമേരിക്കയുടെ അമരത്ത് | Joe Biden

Watch “പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണം കൂട്ടിയപ്പോഴും തളർന്നില്ല; ഇന്ന് അമേരിക്കയുടെ അമരത്ത് | Joe Biden” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s