വേവിക്കാത്ത അരി, നഖം,മുടി,കല്ല് എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ? ഈ സ്വഭാവം അപകടകരമാകുന്നത് എങ്ങനെ ?

Watch “വേവിക്കാത്ത അരി, നഖം, മുടി, കല്ല് എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ? ഈ സ്വഭാവം അപകടകരമാകുന്നത് എങ്ങനെ ?” on YouTube

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s