ഞൊട്ട ഒടിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കേട്ടാൽ എല്ലു തേയ്‌മാനം ഉണ്ടാകുമോ ? ഞൊട്ട ഒടിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ത് ?

Watch “ഞൊട്ട ഒടിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കേട്ടാൽ എല്ലു തേയ്‌മാനം ഉണ്ടാകുമോ ? ഞൊട്ട ഒടിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ത് ?” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s