ബുറെവി ചുഴലിക്കാറ്റ് നാളെ കേരളത്തിലൂടെ അറബിക്കടലിലേക്ക് | Chief Minister |Pinarayi Vijayan | Press M

Watch “ബുറെവി ചുഴലിക്കാറ്റ് നാളെ കേരളത്തിലൂടെ അറബിക്കടലിലേക്ക് | Chief Minister|Pinarayi Vijayan| Press M” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s