അറബിക്കടലില്‍ അന്തരീക്ഷച്ചുഴി; കാറ്റിനും മഴക്കും സാധ്യത; 3 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് | Burevi Cyclone

Watch “അറബിക്കടലില്‍ അന്തരീക്ഷച്ചുഴി; കാറ്റിനും മഴക്കും സാധ്യത; 3 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് | Burevi Cy” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s