‘പാദസേവകരേ, നിങ്ങള്‍ക്ക് ഞങ്ങള്‍ കീഴടങ്ങില്ല’; മുഴങ്ങുന്ന കര്‍ഷകരോഷം | Farmer Protest | Slogan

Watch “‘പാദസേവകരേ, നിങ്ങള്‍ക്ക് ഞങ്ങള്‍ കീഴടങ്ങില്ല’; മുഴങ്ങുന്ന കര്‍ഷകരോഷം | Farmer Protest | Slogan” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s