ആര്‍ച്ച് ബിഷപ് ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ വത്തിക്കാന്‍ തിരുസംഘത്തില്‍ | Arch Bishop Joseph Kalathiparambil

Watch “ആര്‍ച്ച് ബിഷപ് ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ വത്തിക്കാന്‍ തിരുസംഘത്തില്‍ | Arch Bishop Joseph Kalathiparamb” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s