ഗുസ്തിക്കാരനായ വൈദികന്‍ അന്തരിച്ചു… അവസാനത്തെ ഇന്റര്‍വ്യൂ | Fr. Johnson Muthappan

ഗുസ്തിക്കാരനായ വൈദികന്‍ അന്തരിച്ചു… അവസാനത്തെ ഇന്റര്‍വ്യൂ | Fr. Johnson Muthappan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s