ചാണ്ടി ഉമ്മന് ചുട്ട മറുപടി, വിരട്ടല്‍ ക്രൈസ്തവരോട് വേണ്ടാ

ചാണ്ടി ഉമ്മന് ചുട്ട മറുപടി, വിരട്ടല്‍ ക്രൈസ്തവരോട് വേണ്ടാ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s