ഗുരുനാഥൻ

ദിവ്യകാരുണ്യമാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ. അവൻ്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധിയെതെന്ന് അറിയുന്നത്.……. ……. ……. ……വി. ഫ്രാൻസിസ് സെയിൽസ് വിശുദ്ധരാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. "Only those who have experienced the solitude and the silence of the wilderness can know the benefit and divine joy they bring to those who love them."~ St Bruno of Cologne ❤️ ജപമാല മാസത്തിൽ … Continue reading ഗുരുനാഥൻ

Advertisement

REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Oct 07, 2021: Thursday

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Oct 07, 2021: Thursday “Remaining persevering and persistent in our life of faith and our life of prayer, and seeking the intercession of our Lady of the Holy Rosary!” (Based on Mal 3:13-4:2 and Lk 11:5-13 - Thursday of the 27th Week in Ordinary Time – Feast of … Continue reading REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Oct 07, 2021: Thursday