ഈശോയെ രക്ഷകനായ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കാന്‍ ഇസ്‌ളാമിനു കഴിയുകയില്ല. കാരണം? | Sathyanveshi | Shekinah News

https://youtu.be/nLTl55RQoqM ഈശോയെ രക്ഷകനായ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കാന്‍ ഇസ്‌ളാമിനു കഴിയുകയില്ല. കാരണം? | Sathyanveshi | Shekinah News

തുടര്‍ച്ചയായ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദി ആക്രമണങ്ങളില്‍ നടുങ്ങി യൂറോപ്പ്. | Shekinah News

https://youtu.be/ppYZWEwZQnw തുടര്‍ച്ചയായ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദി ആക്രമണങ്ങളില്‍ നടുങ്ങി യൂറോപ്പ്. | Shekinah News

Marian Consecration Explained (and Join Me!)

https://youtu.be/_O7CWmKAqwo Marian Consecration Explained (and Join Me!) Here are some great way we can grow closer to Mary, I share some devotion and hope that you will join me for the Consecration of Mary in a couple weeks! I hope you enjoy this video! Links from this videoHow to pray the Rosary https://www.youtube.com/watch?v=Vk4Ct...15 promises of … Continue reading Marian Consecration Explained (and Join Me!)

Advertisement

Petra is the Original Mecca – Mecca – In Search of a Place – Episode 13

https://youtu.be/u0wzFgGAnKs Petra is the Original Mecca - Mecca - In Search of a Place - Episode 13 Al Fadi and Dr. Jay put the evidence of the series altogether to make a conclusive perspective on the true origins and history of Mecca. Mecca seemingly has no place in Islamic history. The geographical evidence pertaining to … Continue reading Petra is the Original Mecca – Mecca – In Search of a Place – Episode 13

Mystical City Of GOD ✝ Venerable Mary Of JESUS Of Ágreda † Volume 4: Part 2 Of 2 — Catholic Audiobook

https://youtu.be/ezVzcvLeirc Mystical City Of GOD ✝ Venerable Mary Of JESUS Of Ágreda † Volume 4: Part 2 Of 2 — Catholic Audiobook Mary of Jesus of Ágreda (Spanish: María de Jesús de Ágreda), OIC, also known as the Abbess of Ágreda (2 April 1602 – 24 May 1665), was a Franciscan abbess and spiritual writer, … Continue reading Mystical City Of GOD ✝ Venerable Mary Of JESUS Of Ágreda † Volume 4: Part 2 Of 2 — Catholic Audiobook

ദിവ്യബലി വായനകൾ 29th Sunday in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം_____________ 🔵 ഞായർ, 17/10/2021 29th Sunday in Ordinary Time  Liturgical Colour: Green. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ മാനസങ്ങള്‍ എപ്പോഴും അങ്ങേ തിരുവിഷ്ടത്തിനു അനുസൃതമാക്കി തീര്‍ക്കാനും ആത്മാര്‍ഥ ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങേ മഹിമയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും ഞങ്ങള്‍ക്കിടവരുത്തണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവഴി ഈ പ്രാര്‍ഥന കേട്ടരുളണമേ. ഒന്നാം വായന ഏശ 53:10-11bപാപപരിഹാരബലിയായി തന്നെത്തന്നെ … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ 29th Sunday in Ordinary Time 

Refining our Image of Christ, and with boldness and courage, singing from the depths of our hearts: ‘I have decided to follow Jesus!’

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – October 17, 2021: Sunday “Refining our Image of Christ, and with boldness and courage, singing from the depths of our hearts: ‘I have decided to follow Jesus!’” (Based on Isa 53:10-11, Heb 4:14-16 and Mk 10:35-45 – 29th Sunday in Ordinary Time, Cycle B) “I have decided to … Continue reading Refining our Image of Christ, and with boldness and courage, singing from the depths of our hearts: ‘I have decided to follow Jesus!’

This Word will remove the dark Blindfold and uproot… ❤️ The Book of the true Life Teaching 51 /366

https://youtu.be/TIADePFHBgE This Word will remove the dark Blindfold and uproot... ❤️ The Book of the true Life Teaching 51 /366 Read Teaching online... https://search.jesus-comes.com/index....The Book of the true Life in DE - ES - IT - EN - FR... https://jesus-comes.com/index.php/201...Video Playlist Book of the true Life... https://www.youtube.com/playlist?list...The Third Testament in various Languages... https://jesus-comes.com/index.php/das...Jesus' Revelations thru … Continue reading This Word will remove the dark Blindfold and uproot… ❤️ The Book of the true Life Teaching 51 /366

SANTO ROSARIO de Hoy SÁBADO 16 de Octubre 2021 MISTERIOS GOZOSOS🍃

https://youtu.be/1oGtEXPuMwg SANTO ROSARIO de Hoy SÁBADO 16 de Octubre 2021 MISTERIOS GOZOSOS🍃 MISTERIOS GOZOSOS | SANTO ROSARIO de Hoy Sábado 16 de Octubre 2021 NO OLVIDES COMPARTIR ESTE ROSARIO PARA QUE LAS BENDICIONES LLEGUEN A MUCHAS MAS PERSONAS. Dios te Bendiga🙏 y la Santísima Virgen María interceda por todas nuestras intenciones.

LOVE YOU – Fr. Rob Galea

https://youtu.be/W_dFcLoBNbI LOVE YOU - Fr. Rob Galea This is a song about falling in love with Jesus again. Words and music by Fr Rob Galea and Luke Batterbury. Free Sheet Music and Chord Charts at http://frgministry.com/loveyou Available on iTunes, Spotify and other streaming platforms. Filmed and edited by Jeff SheppardDirected by Josh Alegre at Alegre … Continue reading LOVE YOU – Fr. Rob Galea

पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना I 15 October ‍2021 l By- Fr. Anil Dev I Matridham Ashram l SKRC

https://youtu.be/5YH_gNbb9q4 𝐋𝐈𝐕𝐄 पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना I 15 October ‍2021 l By- Fr. Anil Dev I Matridham Ashram l SKRC

Stories of Followers | Animated Children’s Bible Stories | New Testament | Holy Tales

https://youtu.be/EDOpTg6okBU Stories of Followers | Animated Children's Bible Stories | New Testament | Holy Tales Old Holy tells kids animated Holy Tales from The Bible. The Holy Tales: Bible Stories is the channel that can teach your children about all Christian Bible stories through animations, songs, nursery rhymes in a fun joyful learning process. As … Continue reading Stories of Followers | Animated Children’s Bible Stories | New Testament | Holy Tales

Muruna II മുറൂന II നേർവഴിയേ 17 II Taqqiyya II Kitman II Tawriya II Fr Antony Tharekadavil II

https://youtu.be/xtzvP_mZh4g Muruna II മുറൂന II നേർവഴിയേ 17 II Taqqiyya II Kitman II Tawriya II Fr Antony Tharekadavil II

കറുത്ത നായയുടെ അപാര ശക്തി II Dog is Devil II Fr Antony Tharekadavil II നേർവഴിയേ 18

https://youtu.be/yoG2RZ--8oI കറുത്ത നായയുടെ അപാര ശക്തി II Dog is Devil II Fr Antony Tharekadavil II നേർവഴിയേ 18 II xtianway

THE HOLY SPIRIT WILL TEACH YOU…

Morning Coffee Meditations.

Romans 4:13,16-18

13 The promise to Abraham and his descendants, that they should inherit the world, did not come through the law but through the righteousness of faith.
16 That is why it depends on faith, in order that the promise may rest on grace and be guaranteed to all his descendants– not only to the adherents of the law but also to those who share the faith of Abraham, for he is the father of us all,
17 as it is written, “I have made you the father of many nations” –in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist.
18 In hope he believed against hope, that he should become the father of many nations; as he had been told, “So shall your descendants be.”

8 “And I tell you, every…

View original post 582 more words

Fascinating: Messianic Prophecy and Trinity in Isaiah 48:12-16

The Domain for Truth

I found this passage in Isaiah 48:12-16.

Here’s what the passage says:

“Listen to Me, Jacob, Israel whom I called;
I am He, I am the first, I am also the last.
13 Assuredly My hand founded the earth,
And My right hand spread out the heavens;
When I call to them, they stand together.
14 Assemble, all of you, and listen!
Who among them has declared these things?
The Lord loves him; he will carry out His good pleasure against Babylon,
And His arm will be against the Chaldeans.
15 I, yes I, have spoken; indeed I have called him,
I have brought him, and He will make his ways successful.
16 Come near to Me, listen to this:
From the beginning I have not spoken in secret,
From the time it took place, I was there.
And now the Lord God has sent Me, and His Spirit.”

I think in the near future I’ll have to study this passage more…

View original post 355 more words

Planting a Biblical Garden Quiz

Thoughts from Mark "Hat" Rackley

“The glory of Lebanon will come to you,
the juniper, the fir and the cypress together,
to adorn my sanctuary;
and I will glorify the place for my feet.

  • Isaiah 60:13

The Lord said to Moses, “These are the regulations for any diseased person at the time of their ceremonial cleansing, when they are brought to the priest: The priest is to go outside the camp and examine them. If they have been healed of their defiling skin disease, the priest shall order that two live clean birds and some cedar wood, scarlet yarn and hyssop be brought for the person to be cleansed. Then the priest shall order that one of the birds be killed over fresh water in a clay pot. He is then to take the live bird and dip it, together with the cedar wood, the scarlet yarn and the hyssop, into the blood of the…

View original post 1,867 more words

The Letter to My Teenage Self | Chateau Cherie

Hey, Angel! I know you’re hurting, you’re lonely, and you’re frightened. You’re exhausted- damned tired of having to fight just to get through what should be a normal school day. You’re also confus… Source: The Letter to My Teenage Self | Chateau Cherie

Appam | Daily Bread | Eucharist | Fr Joy Chencheril MCBS | St. Ignatius of Antioch | Holy Mass

https://youtu.be/xhW8Yj5w7D0 Appam | Daily Bread | Eucharist | Fr Joy Chencheril MCBS | St. Ignatius of Antioch | Holy Mass