ഫെയ്സ്ബുക്കും വാട്സാപും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമും തടസപ്പെട്ടു | Facebook

https://youtu.be/BGhvaBioyY0