പള്ളി പെരുന്നാളിന് സിനിമാ താളത്തില്‍ ഡ്രംസ് കൊട്ടി; താരമായി വൈദികന്‍ | Fr Pratheesh Kallarakkal | Drums

Nelsapy

പള്ളി പെരുന്നാളിന് സിനിമാ താളത്തില്‍ ഡ്രംസ് കൊട്ടി; താരമായി വൈദികന്‍ | Fr Pratheesh Kallarakkal | Drums

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s