ആത്മാവിന്റെ ഭോജനം

എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഭോജനമായ ഈ അപ്പത്തിൽ,എന്റെ അന്തരംഗത്തിന്റെ അനന്ദനന്ദമായ ഈ അപ്പത്തിൽ,എന്നെയും എന്റെ സർവവും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു.
……………………. …….. ……………
ഹെന്ററി ന്യൂമാൻ

നിത്യസ്തുതിയ്ക്ക് യോഗ്യമായ പരിശുദ്ധപരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

“In a word, prayer is something noble, supernatural, which expands my soul and unites it to God.” ~ St Thérèse of Lisieux 🌹🔥

Good Morning… Have a blessed day…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s