രക്തം ചിന്താതെയും രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കാം, അതിനുള്ള ക്ഷണമത്രേ നോമ്പുകാലം!

രക്തം ചിന്താതെയും രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കാം, അതിനുള്ള ക്ഷണമത്രേ നോമ്പുകാലം!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s