ദൈവസ്നേഹാഗ്നി

ദിവ്യബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവസ്നേഹാഗ്നിയാൽ വിഴുങ്ങപ്പെടുന്നു.
…………………………………………..
വി. പാദ്രെ പിയോ.
യേശുവിൻ്റെ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Draw me to you, Lord, in the fullness of your love. I am wholly yours by creation; make me all yours, too, in love.”
~ St. Anselm 🌹🔥
Good Morning…. Have a fruitful day…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s