ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ തിരുനാൾ | Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus

ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ തിരുനാൾ | Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus

Advertisements

ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ അടയാളമായിരുന്നു കുത്തിത്തുളക്കപ്പെട്ട അവിടുത്തെ തിരുസുതന്റെ തിരുഹൃദയം. തിരുഹൃദയത്തിരുനാളിന്റെ ചരിത്രവും സന്ദേശവും കേൾക്കാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s