ജൂലൈ 16 പരിശുദ്ധ കർമ്മലനാഥയുടെ തിരുനാൾ | Our Lady of Mount Carmel

ജൂലൈ 16 – പരിശുദ്ധ കർമ്മലനാഥയുടെ തിരുനാൾ | Our Lady of Mount Carmel

Advertisements

കർമ്മലമലയിലെ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ തിരുനാൾ. ഈ തിരുനാളിന്റെ ചരിത്രം അറിയാം.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saintseiya

catholicfeast

catholicmessage

july_16

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

ourladyofmountcarmel #our_lady_of_mount_carmel #our_lady #mount_carmel #കർമ്മലനാഥ

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s