ആത്മസംതൃപ്തി

ദിവ്യകാരുണ്യമില്ലാതെ ലോകത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദം ഉണ്ടാകില്ല. ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആനന്ദവും ആത്മസംതൃപ്തിയുമുള്ളവനായി മാറുന്നു.
…………………………………………..
വി. ജോൺ മരിയ വിയാനി.

തിരുവോസ്തിയിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ,ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Do not try to please everybody. Try to please God, the Angels, and the Saints – they are your public.”
St. John Vianney 🌹🔥❤️

Good Morning… Have a Joyful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s