വലിയ കരിങ്കല്ല് തലയിൽ ചുമന്ന് പ്രദിക്ഷണം നടക്കുന്ന പള്ളിയിൽ… Mar Joseph Pamplany

വലിയ കരിങ്കല്ല് തലയിൽ ചുമന്ന് പ്രദിക്ഷണം നടക്കുന്ന പള്ളിയിൽ… – Mar. Joseph Pamplany

Advertisements

Topic – വലിയ കരിങ്കല്ല് തലയിൽ ചുമന്ന് പ്രദിക്ഷണം നടക്കുന്ന പള്ളിയിൽ … ലത്തീൻ പഠിച്ചാൽ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഒന്നു ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ആശ്വാസവും കിട്ടും
Directed and Produced By Bethlehem TV
Visit For More Videos http://www.bethlehemtv.org​​​​​​​​​
Subscribe Our Youtube Channel
https://youtube.com/c/BethlehemTVindia​​

bethlehemtv #marjosephpamplany

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s