ആഗസ്റ്റ് 29 വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യ | Saint Euphrasia

ആഗസ്റ്റ് 29 – വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യ | Saint Euphrasia

Advertisements

“പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മ” എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s