അസംഖ്യം

വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അനുഗ്രഹം അസംഖ്യമാണ്. പാപി ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജനപ്പെടുന്നു; നീതിമാൻ ഉപരിനീതി നേടുന്നു. പാപങ്ങൾ പിഴുതെറിയപ്പെടുന്നു. പിശാചിൻ്റെ പദ്ധതികൾ തകർക്കപ്പെടുന്നു. നന്മകളും യോഗ്യതകളും വർദ്ധിക്കുന്നു.
…………………………………………..
വി. ലോറൻസ് ജസ്റ്റീനിയൻ

ആത്മാവിൻ്റെ ജീവനായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Never will anyone who says his Rosary every day become a formal heretic or be led astray by the devil.” Saint Louis de Montfort 🌹🔥❤️

Good Morning… Have a Joyful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s