തനിമ

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മസൗന്ദര്യത്തിന്റെ തേജസ്സും തനിമയും ദിവ്യകാരുണ്യമാണ്.
– – – – – – – – – – – – – – –
സി.ജോസഫ് മെനേന്താസ്.🌹തിരുവോസ്തിയില്‍ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ , ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

” Our Mother Mary is full of beauty because she is full of grace. “
_ Pope Francis🌹🔥❤️

Good Morning… Have a Gracefilled day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s