തിരുപ്പിറവിക്കായി ഒരുങ്ങാം: December 15

ഡിസംബർ 15

പ്രാർത്ഥന

കർത്താവായ ഈശോയെ, നിന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ സുവിശേഷം. ദരിദ്രരെ സ്നേഹിക്കാനും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുവാനും പാപികളെ ചേർത്തു പിടിക്കാനുമായി നീ നിന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിവെച്ചല്ലോ. അപരന്റെ വേദന പോലും തിരിച്ചറിയാതെ ഞാൻ ക്രിസ്തുശിഷ്യനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ. ഓ ഈശോയെ, നിന്നെ അറിയാനും എന്റെ ജീവിതം ഒരു സുവിശേഷമാക്കാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ.

അനുദിന വചനം

മത്താ 10: 26-33 ക്രിസ്തുനാമം പ്രഘോഷിക്കുക, ആത്മാവാണ് രക്ഷ നല്കുന്നത്.

സുകൃതജപം

എൻ്റെ ഈശോയെ, നീ സ്നേഹിച്ചത് പോലെ എന്നെയും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ.

നിയോഗം

അനാഥർ

സൽപ്രവർത്തി

ഒരു ദൈവവചനം പഠിക്കാം.

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s