ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം… ഉണ്ണീശോയ്‌ക്കൊപ്പം | Fr. Jince Cheenkallel HGN | Christmas Thoughts

ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം… ഉണ്ണീശോയ്‌ക്കൊപ്പം | Fr. Jince Cheenkallel HGN | Christmas Thoughts

Advertisements

frjince #frjincecheenkallel

REFERENCES USED:
JOHN 1/9
SOURCE: POC BIBLE (MALAYALAM) 2001 EDITION
Write to me: GMAIL: prayersfrjince@gmail.com
Join My Page on FACEBOOK: https://www.facebook.com/frjincecheen…
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCDSz…
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/frjincechee…
For English Talks, Subscribe to Fr. Jince English Talks with this Link: https://www.youtube.com/channel/UCXXr…
For more talks and updates, Subscribe to the Channel with the Link below: http://www.youtube.com/c/FrJinceCheen…

frjince #bibleverses #frjincelatest#frjincecheenkallel

ദൈവം നിനക്കായ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ആ കാര്യം നീ എന്തേ അറിയാതെ പോയി?
https://youtu.be/dkoxEzzoCrY

ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ? ഈ രണ്ട് ഭാഗ്യവാന്മാരെ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
https://youtu.be/cMUiS5QPbQQ

ദൈവം ഉത്തരം തരാതിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s