പരിപൂർണ്ണദാനം

നിനക്കുവേണ്ടി പരിപൂർണ്ണദാനവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും നിനക്കുവേണ്ടി പിടിച്ചു വയ്ക്കാതിരിക്കുക.
…………………………………………..
വി. ഫ്രാൻസീസ് അസ്സീസ്സി .

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട യേശുവിൻ്റെ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“The gift that Mary bestows in offering us Jesus is the forgiveness which renews life, enables us once more to do God’s will and fill us with true happiness. “
-pope Francis 🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a joyful

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s