ഈശോ

വി.കുർബാനയിൽ പാപികൾക്കുവേണ്ടി ഈശോ വീണ്ടും രക്തം ചിന്തുന്നു.
…………………………………………..

വി.അഗസ്തീനോസ്

വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു

Fathers who lead their children to Mass are helping in a very real way to ensure their eternal salvation. –
Bishop Thomas J. Olmsted🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Joyful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s