ഊർജ്ജം

ലോകത്തെ നവീകരിക്കാനുള്ള ക്രിയാത്മക ഊർജ്ജം ദിവ്യകാരുണ്യമാണ്.
…………………………………………..
ബനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ പാപ്പാ.

നിത്യജീവൻ നല്കുന്ന അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

The Eucharist is a fire that inflames us, that, like Iions breathing fire, we may retire from the altar being made terrible to the devil.
St. John Chrysostom🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a fruitful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s