പരിപൂർണ്ണദാനം

നിനക്കുവേണ്ടി പരിപൂർണ്ണദാനമായവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും നിനക്കുവേണ്ടി പിടിച്ചുവയ്ക്കാതിരിക്കുക.
…………………………………………..
വി. ഫ്രാൻസീസ് അസ്സീസ്സി .

മനുഷ്യ മക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി സ്വയം ശൂന്യമാക്കിയ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Aquire the spirit of peace, and you will save thousands around you.
~ St. Seraphim of Sarov🌹🔥❤️

Good Morning…. Festal blessings of St. Sebastian …Have a peaceful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s