ജനുവരി 28 | വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വീനാസ് | St Thomas Aquinas

ജനുവരി 28 – വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വീനാസ് | St Thomas Aquinas

Advertisements

#thomas #popefrancis #rome
കത്തോലിക്കാസഭയിലെ എക്കാലത്തേയും മികച്ച എഴുത്തുകാരിലും വേദപാരംഗതരിലും ഒരാളായാണ് വിശുദ്ധ തോമസ്‌ അക്വിനാസ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രഗത്ഭനായ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ അദ്ദേഹം വിജ്ഞാനിയായ വിശുദ്ധന്‍, വിശുദ്ധനായ വിജ്ഞാനി എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നു.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: Pixabay from Pexels

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

january_28

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

stthomasaquinas #thomasaquinas #thomas #aquinas #St_Thomas_Aquinas

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s