നിലക്കാത്ത കണ്ണുനീർ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ DAY 5 I CARMEL MEDIA

നിലക്കാത്ത കണ്ണുനീർ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ DAY 5 I CARMEL MEDIA © frboscoofficialcarmelmedia

Advertisements

#frboscoofficialcarmelmedia #rhemafrboscoofficial #carmeltvindia
DON’T CLICK THIS :

/ @carmelmedia

frboscoofficialcarmelmedia #rhemafrboscoofficial #carmeltvindia #the sword

VLOG: നിലക്കാത്ത കണ്ണുനീർ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ DAY 5 I CARMEL MEDIA © frboscoofficialcarmelmedia
Music in this Video: © 2021 Fr. Bosco Official CARMEL MEDIA
The copyright of this video/Music is owned by Fr. Bosco Njaliath O.Carm
Downloading, duplicating and re-uploading will be considered as copyright infringement.
Album Name : Karunayude Japamal (Eshowyude Athidarunamam…)
Copyright & Licenced Owned By: Fr. Bosco Njaliath O.Carm
Carmel Retreat Centre, Karukutty, Angamaly 683576
Our Channels : Carmel Media (frboscoofficialcarmelmedia/YouTube.com)
: Rhema (rhemafrboscoofficila/YouTube.com)
: Carmel TV india (carmeltvindia/YouTube.com)

Song Released Year/Date : 2012
Artist/Singers : Kester, Manoj Christy, Cicily
Music : Peter Cheranelloor
Writing : Baby John Kalayanthani
: Shaiju Kenadara
: Bastian
Studio : Riyan Kochi
Recordist : Tijo
Mixed By : K.T Francis

Vlog: I DAY 1 I CARMEL MEDIA © frboscoofficialcarmelmedia
Location : ANGAMALY/Karukutty
Shot Date :2021
Concept : TALK | BIBLE STUDY I MUSIC I Karunayude Japamala (കരുണയുടെ ജപമാല)
Support : FRBOSCOOFFICIALCARMELMEDIA


Socially Yours

Facebook : https://www.facebook.com/bosconjaliath
Instagram : https://www.instagram.com/bosconjaliath
Youtube :

/ frboscooffocialca…
Youtube :

/ rhemafrboscooffocial
Official Email: carmelmedias@gmail.com
Whatsapp (Only): 9846218133


Credits

Track:
Album Name : Karunayude Japamal (Eshowyude Athidarunamam…) Licenced : Fr. Bosco Njaliath O.Carm (Carmel Media, Rhema, Carmel TV India)
Music provided by: NoCopyrightSounds.
Watch:

• Asketa & Natan Ch…
Free Download / Stream:https://soundcloud.com/NoCopyrightSounds


Gears Used

Shot In : SONY NX5R | Samsung A9 I iPhone 6 I Note 7 Pro Redmi I Canon 650D
Microphone : SONY I Scarlett
Tripod(s):

Machine : iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019)
Software : FCP | Adobe Premiere | Adobe Photoshop | Adobe Audition | Adobe Illustrator I DaVinci Resolve16 I Adobe After Effects I Logic Pro X I Pro Tool I
Others : Brain, Voice, Me


©www.carmelmedia.com
© 2021 Fr. Bosco Official CARMEL MEDIA
The copyright of this video is owned by Fr. Bosco Official CARMEL MEDIA
Downloading, duplicating and re-uploading will be considered as copyright infringement.

Fr. Bosco Official CARMEL MEDIA latest #frboscoofficialcamrmelmedia#Fr.Bosco Njaliath #Carmelmedia #Carmel TV India

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s