ആകാശപ്പറവകൾക്ക് അന്നമുണ്ടാക്കി അപ്പൻമാരും അമ്മമാരും… Sr Lismy CMC

Advertisements

#chennaipara #MCBS #Akasaparavakal #ashram #Sr Lismy CMC

ആകാശപ്പറവകൾക്ക് അന്നമുണ്ടാക്കി അപ്പൻമാരും അമ്മമാരും | Sr Lismy CMC

Akasaparavakal, MCBS Divyahrudayashram, Chennaippara, Trissur

Contact Number: Fr Joshy Kannampuzha MCBS, Mob: 98471 51939

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s