പരിഹാരം

എൻ്റെ ജീവിതം സക്രാരിയിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ദിവ്യപ്രഭയുടെ ഔദാര്യമാണ്. അവിടെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ട്.
…………………………………………..
വി.ജോൺ XXIII

ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ ദിവ്യകാരുണ്യമായ ഈശോയെ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു.

“No other grace can be compared with that of carrying the cross out of love for our Lord.”
Saint Margaret Mary Alacoque 🌹🔥❤️

Good Morning… Have a fruitful day…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s