Amme Amme Thaye… Lyrics

അമ്മേ അമ്മേ തായേ…

Advertisements

അമ്മേ അമ്മേ തായേ അമ്മക്കേക മകനെ
ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നു.
അമ്മേ അമ്മേ തായേ അപ്പമില്ലാതാകുമ്പോൾ
അപ്പത്തിൽ വാഴുന്നോനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു.

അമ്മേ അമ്മേ തായേ മനസ്സിൽ ഭാരം കൂടുമ്പോൾ
ശിരസ്സിൽ മുൾമുടി അണിഞ്ഞവനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു
അമ്മേ അമ്മേ തായേ കൈയും മെയ്യും തളരുമ്പോൾ
അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തവനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു.

അമ്മേ അമ്മേ തായെ ഹൃദയം നീറിപ്പുകയുമ്പോൾ
തിരുഹൃദയത്തിൻ രാജനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു
അമ്മേ അമ്മേ തായേ കണ്ണീർക്കടലിൽ താഴുമ്പോൾ
കടലിനു മീതെ നടന്നവനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു.

അമ്മേ അമ്മേ തായേ ഏകാകിയായി തീരുമ്പോൾ
ഗദ്സമേനിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചവനെ ആരാധിക്കുന്നു.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s