ഇന്ന് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് നാളെ തെറ്റ് ആകാം..അത് മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരം മാറുന്നത് അനുസരിച്ചു ഇരിക്കും

https://youtu.be/QkaC6txwUpA ഇന്ന് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് നാളെ തെറ്റ് ആകാം..അത് മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരം മാറുന്നത് അനുസരിച്ചു ഇരിക്കും

Christians നു മൂന്നു ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മുസ്ലിം യുവാവ് . BR. SEBASTIAN PUNNAKAL

https://youtu.be/svE7lAFv0_Y Christians നു മൂന്നു ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മുസ്ലിം യുവാവ് . BR. SEBASTIAN PUNNAKAL

BIBLE ലെ നിത്യജീവനൻ : ഒരു മുസ്ലിം യുവാവിന്റെ ചോദ്യം

https://youtu.be/A1dri8vzIJs BIBLE ലെ നിത്യജീവനൻ : ഒരു മുസ്ലിം യുവാവിന്റെ ചോദ്യം BIBLE ലെ നിത്യജീവനൻ : ഒരു മുസ്ലിം യുവാവിന്റെ ചോദ്യം വെഭിചാരം ചെയ്താലും മോഷട്ടിച്ചാലുംഇസ്ലാമിക സ്വർഗം തരാം എന്നു പറയുന്ന അള്ളാഹ് ഉം ബൈബിൾ പറയുന്ന നിത്യജീവന് തമ്മില് ഉള്ള വ്യത്യാസം

Christians എന്തിനാണ് റൊട്ടിയും പാൽപൊടിയും കൊടുക്കുന്നത്? കുഷ്ഠരോഗികളെ മിഷനറിമാർ നോക്കണോ? Jaleel

https://youtu.be/CZq7ZXh3J5c Christians എന്തിനാണ് റൊട്ടിയും പാൽപൊടിയും കൊടുക്കുന്നത്? കുഷ്ഠരോഗികളെ മിഷനറിമാർ നോക്കണോ? Jaleel