കുർബ്ബാനയുടെ വിവിധ പേരുകൾ : യുക്കരിസ്റ്റ്

https://youtu.be/IODCwoqi2UU