വി. കുർബ്ബാനയുടെ സൈബർ അപ്പസ്തോലൻ

https://youtu.be/74uyn0VthMY

എങ്ങനെയെങ്കിലും ആഘോഷിച്ചാൽ പോരാ, ഒരുക്കത്തോടെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് !

https://youtu.be/Gwwxp3jPxQs