ദൈവം എന്തിനു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ?

https://youtu.be/Zutdb94bG8A